เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ส่งมอบเทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพให้แก่ นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ซี่งเป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร รับมอบเทคโนโลยี ฯ ณ ห้องประชุม 107 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร โดยมี ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน นางสาวจรัญญา ปิ่นสุภา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และ ดร.วารีย์ ทองมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมในพิธีส่งมอบ

***************