ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ขอขยายและเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการสรรหากรรมการผู้ทรงวุฒิ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ 

*********

 

PR