เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 65 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ APEC ภายใต้กรอบการหารือระดับสูงด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร กล่าวถึงการที่ไทยได้รับเกียรติเป็น เจ้าภาพจัดประชุมเอเปคในปี 2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบจัดประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหาร เอเปค และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หุ้นส่วนเชิงนโยบายความมั่นคงอาหาร ความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร โดยกรมวิชาการเกษตรมีกำหนดจัดหารือระดับสูงด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรในเดือนสิงหาคมนี้ ในการที่รัฐบาลไทยมีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง ลดการสูญเสีย ใช้เทคโนโลยี ปรับปรุงพันธุ์พืชสกุลกัญชา กัญชง และกระท่อม ให้มีสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์สูง ทั้งนี้จาก สถานการณ์ความไม่มั่นคงทางอาหารของโลก มีความจำเป็นเร่งด่วนให้ทุกภาคส่วนร่วมจัดการความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในภาคการเกษตร นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปฏิรูปภาคการเกษตร สร้างเสถียรภาพทางอาหารอย่างปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืน ในการนี้นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร บรรยายพิเศษ เรื่อง มุมมอง เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรต่อโมเดลเศรษฐกิจ BCG ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคมของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนนำนโยบาย 3-S ความปลอดภัย (Safety) มั่นคง (Security) และ ความยั่งยืน (Sustainability) มาปฏิรูปการเกษตรและระบบอาหาร ซึ่งกรมวิชาการเกษตรให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีชีวภาพและการเกษตรขั้นสูง โดยมีงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ และสมุนไพรของไทยมากมายที่สอดคล้องกับ BCG model อาทิการปรับปรุงพันธุ์พืชสกุลกัญชา กัญชง และกระท่อม ให้ได้สารสำคัญสูงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ทั้งนี้ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเชิญชวนให้สมาชิกเขตเศรษฐกิจ APEC มาลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และภาคเอกชน ตามนโยบายเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรครบวงจรแบบเป็นรูปธรรมตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นอกจากนี้ท่านอธิบดียังเชิญชวนให้มาลงทุนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของผลผลิตทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายชนิด รวมถึงการเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลผลิตทางด้านการเกษตร โดยมี BOI (Board of Investment) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ แบบครบวงจรตั้งแต่เกษตรต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อช่วยผลักดันด้านการค้าและการลงทุน ในยุค สังคมดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และความมั่นคงด้านอาหาร เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตรสมัยใหม่เพื่อระบบอาหารที่ปลอดภัย มั่นคง ยืดหยุ่นและยั่งยืน

***************