กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.) เผยแพร่คู่มือคำแนะนำ “การสืบค้นค่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศไทยและประเทศคู้ค้า” ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) รายละเอียดตาม QR code