1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. งานแถลงข่าวการจัดงานวันดินโลก ปี 2566 ซึ่งจะมีกำหน…

งานแถลงข่าวการจัดงานวันดินโลก ปี 2566 ซึ่งจะมีกำหนดจัดงานวันดินโลก ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water, a source of life : ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานวันดินโลก ปี 2566 ซึ่งจะมีกำหนดจัดงานวันดินโลก ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water, a source of life : ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก และตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรดินและน้ำ ซึ่งมึความสำคัญต่อการผลิตในภาคการเกษตร มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในโอกาสนี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

#กรมวิชาการเกษตร#DOATOGETHER

#51ปี กรมวิชาการเกษตร

Related
Skip to content