1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การปราบปรามการลักลอบนำเข้า นำผ…

ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การปราบปรามการลักลอบนำเข้า นำผ่านสินค้าเกษตรผิดกฎหมายท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำทีมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจพญานาคราช พร้อมด้วยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การปราบปรามการลักลอบนำเข้า นำผ่านสินค้าเกษตรผิดกฎหมายท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยได้ร่วมมือกับสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร

ในภารกิจครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามตู้สินค้าเกษตรที่เป็นของตกค้าง แต่มีการสำแดงบัญชีสินค้าตกค้าง และเก็บรักษาในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง อยู่ระหว่างการสำรวจ และดำเนินการตามพิธีการของกรมศุลกากร ของสำนักงานศุลกากร ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566 จำนวน 21 ตู้ จำแนกเป็นสินค้าประเภทสินค้าปศุสัตว์ แช่แข็ง 19 ตู้ สินค้าพืช 1 ตู้ และสินค้าสัตว์น้ำแช่แข็ง 1 ตู้ พร้อมได้สุ่มเปิดตรวจตู้สินค้าตกค้างที่ไม่มีผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของ จำนวน 5 ตู้ ณ ลานตรวจสินค้าท่าเรือ C1&C2 และ C3 ได้แก่ สินค้าปศุสัตว์ 2 ตู้ เป็นเนื้อแก้มเล็กแช่แข็ง 1 ตู้ หมูสามชั้นแช่แข็ง 1 ตู้ สินค้าประมง 1 ตู้ และสินค้าพืช 2 ตู้ เป็นสินค้าจากประเทศอินเดีย ได้แก่ ตู้หอมแขก (รวมในข้อมูล 21 ตู้ที่ตกค้าง) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง ดำเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจการปนเปื้อนโรค แมลงศัตรูพืช ในห้องปฏิบัติการ และตู้พริกแห้ง 1 ตู้ ซึ่งสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังได้ ร่วมมือด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง ตรวจร่วม และได้ยืนยันผลการตรวจร่วม และให้ทำลายสินค้าดังกล่าว เนื่องจากผิดเงื่อนไขการนำเข้าตาม พรบ กักพืช พ.ศ. 2507

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การควบคุมการนำเข้า นำผ่านสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์ กรมวิชาการเกษตรทำหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีประกาศ ประกาศกรมวิชาการเกษตร. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการนําเข้าหรือนําผ่าน. ซึ่งสิ่งต้องห้าม สิ่งกํากัด และสิ่งไม่ต้องห้าม. พ.ศ 2551 ดังนั้น เพื่อเป็นการปกป้อง ป้องกัน และปราบปราบการลักลอบการนำเข้า กรมวิชาการเกษตร ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้กับนายตรวจพืช ทั้ง 48 ด่าน ที่ครอบคลุมทั้งด่านท่าเรือ ด่านท่าอากาศยาน ด่านชายแดนทั่วประเทศ เป็นการปกป้องพื้นที่พื้นที่ผลิตพืช และระบบการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทย หากมีการลักลอบ หรือนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อน และมีความเสี่ยงของโรคแมลงศัตรูพืช มีความเสี่ยงต่อการระบาดภายในประเทศไทย นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตร มีความร่วมมือกับกรมศุลกากรในการควบคุมการนำเข้า นำผ่าน แบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW ตรวจสอบข้อมูลผ่านพิกัดศุลกากร รหัสสถิติ เป็นกลไกในการตรวจสอบสินค้าโดยจะต้องขออนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร

Related
Skip to content