1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. ลงพื้นที่ชมการทำเกษตรผสมผสานแบบพื้นบ้าน และร่วมรับ…

ลงพื้นที่ชมการทำเกษตรผสมผสานแบบพื้นบ้าน และร่วมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการลดใช้สารเคมีในพื้นที่แนวทางการแก้จนภาคการเกษตร

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายไชยา พรหมา และนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่แปลงผักเกษตรผสมผสาน เพื่อชมการทำเกษตรผสมผสานแบบพื้นบ้านของนางหนูปาน พรมโคตร เยี่ยมชม ตลาดชุมชน ยลวิถีชาวบ้าน ร่วมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการลดใช้สารเคมีในพื้นที่แนวทางการแก้จนภาคการเกษตร การขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ Young Smart Farmer แนวทางการยกระดับ การเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มแปรรูป โดยกรมประมง ร่วมรับฟังแนวทางการยกระดับการผลักดันผ้าขิดสลับหมี่ ลายบัวลุ่มภู ผ้าฝ้ายแกมไหมทอมือ ลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัด เป็น “Soft power” ตามนโยบายรัฐบาล และนายกรัฐมนตรีมอบ สปก 4-01 จำนวน 100 ราย พร้อมทั้งมอบนโยบายการแก้จน แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร พบปะประชาชน ณ วัดสว่างชัยศรี ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ในโอกาสนี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้มอบใบรับรอง GAP ให้เกษตรกร 27 ราย และมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำนวน 30 ราย และร่วมกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่กับคณะของนายกรัฐมนตรีด้วย

#กรมวิชาการเกษตร#DOATOGETHER

#51ปี กรมวิชาการเกษตร

Related
Skip to content