1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ…

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในโอกาสนี้ ดร.ภัสชยภณ หมื่นแจ้ง ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน ดร. วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมพิธีด้วย ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ 55 พรรษา

วันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่มีความหมายและสำคัญยิ่งของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อม หาที่สุดมิได้ที่จักได้มีโอกาสร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง และถวายพระเกียรติคุณ ใต้ฝ่าละอองพระบาทพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการครอบคลุมงานสำคัญ อันเป็นประโยชน์หลักของบ้านเมืองเกือบทุกด้าน ทรงดำเนินตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จวบจนปัจจุบันยังทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติ และอาณาประชาราษฎร์

พระอุตสาหในการปฏิบัติกิจการอันเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและประชาชนเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรทั่วหน้า พระราชจริยาวัตรที่ประชาชนทั่วไปได้เห็นประจักษ์ คือ พระเมตตาและความเอาพระทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการและทรงอุปถัมภ์โครงการมากมายหลายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมวิชาการเกษตร

ในมหามงคลกาล ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2567 นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและพระบารมีแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ได้โปรดอภิบาลประทานพระพรชัยมงคลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมปวงชนชาวไทยสืบไปชั่วกาลนาน

Related
แชท
Skip to content