1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. กรมวิชาการเกษตร ขานรับ นโยบายธรรมนัสจัดงานใหญ่ถ่าย…

กรมวิชาการเกษตร ขานรับ นโยบายธรรมนัสจัดงานใหญ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง” “เกษตรเศรษฐีชี้ทางรวย”

เมื่อวันที่ 2 เมษายน  2567 นายรพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร   เป็นประธานเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล  การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง “เกษตรเศรษฐีชี้ทางรวย” โดยมีคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมงาน ณ  สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา  กรมวิชาการเกษตร 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร   เปิดเผยว่า ตามที่ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบนโยบายด้านการเกษตรให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ  เร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านการเกษตรไปสู่ความสำเร็จและเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ภายใน 100 วัน ภายใต้หลักการ “เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” มุ่งมั่นที่จะสร้างรายได้ให้เกษตรกร ผ่านหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” โดยเฉพาะนโยบาย การวิจัย พัฒนาพันธุ์ เพื่อเพิ่มผลผลิต และเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนต่อไร่ให้สูงขึ้นนั้นสอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ และหน้าที่หลักของกรมวิชาการเกษตร จึงได้จัดทำ “โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล (Best Practice) การผลิตสินค้าเกษตร มูลค่าสูง” โดยคัดเลือกแปลงต้นแบบหรือโมเดลแห่งความสำเร็จของเกษตรกรที่ดี และปฏิบัติได้จริงจากการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง  นำองค์ความรู้ ต่าง ๆ ของเกษตรกรมาถอดบทเรียนแห่งความสำเร็จแล้วจัดทำเป็นหนังสือ คู่มือ และเอกสาร นำไปเผยแพร่ ถ่ายทอด และขยายผลแห่งความสำเร็จกับเกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วประเทศได้นำไปปฏิบัติ และประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ของตนเอง ครอบคลุมตั้งแต่ห่วงโซ่การผลิต คือ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น คุณภาพสินค้าดีขึ้น

การจัดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง  “เกษตรเศรษฐี ชี้ทางรวย” ในวันที่ 2 เมษายน 2567 นี้  เป็นการรวบรวมโมเดลของเกษตรที่ประสบความสำเร็จในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยทั้ง 76 จังหวัด 76 โมเดลมาจัดแสดง  เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มูลค่าสูง ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้นำไปดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ สร้างรายได้สูงคุ้มค่ากับการลงทุน

ภายในงานพบกับ นิทรรศการโมเดลแปลงต้นแบบเกษตรเศรษฐีรายได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อไร่ต่อปีระดับเขตและจังหวัดรวม 76 mode

Related
แชท
Skip to content