1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน) ร่วมล…

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน) ร่วมลงพื้นที่กับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นางสาวจงรัก อิ่มใจ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 และคณะ สวพ.1 ร่วมลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ รมว.กษ. ร้อยเอก
ธรรมนัส พรหมเผ่า จุดที่ 1 ฝายแม่ยม อ.สอง จ.แพร่ จุดที่ 2 สถานที่ก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำแม่คำมี ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ และจุดที่ 3 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ทั้งนี้ รมว.กษ . ได้พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริก 3 ราย ที่มีการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย และ ทุเรียน 2 ราย ที่มีการส่งออกไปยังประเทศจีน

โดยกรมวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการผลงานในโครงการรวบรวมพันธุกรรมผักพื้นเมืองเพื่อใช้บริโภคและสมุนไพรตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดแพร่ ที่ขยายผลไปยังเกษตรกรหน่วยงานราชการ โรงเรียน อบต. เทศบาล ทหาร และเรือนจำ ในการนี้ได้นำต้นกล้าผักพื้นบ้าน เพื่อแจกจ่าย จำนวน 5 ชนิด (ชะอม,เชียงดา,โกสน,มะตูมแขกและมะนาวโห่) และต้นกล้ากาแฟพันธุ์อะราบิกา กวก. เชียงใหม่ 80 รวม 200 ต้น

Related
แชท
Skip to content