1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. การประชุมคณะทำงานศึกษาทบทวนบทบาทภารกิจกรมวิชาการเก…

การประชุมคณะทำงานศึกษาทบทวนบทบาทภารกิจกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศึกษาทบทวนบทบาทภารกิจกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาทบทวนบทบาทภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร และ (ร่าง) แผนการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรมของ กรมวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Related
แชท
Skip to content