1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมด้านเกษตรกรรม ป่าไม้ และ…

การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมด้านเกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 นายรพีภัทร์ จันทร์ศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ ดร. พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมด้านเกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) ครั้งที่ 14 และการประชุมหารือระดับสูงด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (Japan–Thailand High-Level Cooperation Dialogue on Agricultural and Food Industries: HLCD) ครั้งที่ 4 โดยมีนางสาวธิดากุญ แสนอุดม ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช และผู้แทนกลุ่มเกษตรต่างประเทศ กองแผนงานและวิชาการเข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Related
แชท
Skip to content