แจ้งประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความสามารถในการตรวจสอบศัตรูพืชของห้องปฏิบัติการ (เพิ่มเติม)

ตามที่กรมวิชาการเกษตรได้ออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและ ใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งต่อ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ และได้มีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินความสามารถ ในการตรวจสอบศัตรูพืชของห้องปฏิบัติการ โดยขอแจ้งผลประเมิน ดังนี้ ดาวน์โหลด