กลุ่มงานวิจัยที่สังกัด

กลุ่มงานวิจัยที่สังกัด

กลุ่มงานที่สังกัดสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

มีกลุ่มวิจัยด้านอารักพืช 5 กลุ่ม

กลุ่มกีฏและสัตววิทยา
Entomology and Zoology Group
ภารกิจหน้าที่

 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สำรวจ รวบรวม เฝ้าระวังและจำแนก เกี่ยวกับแมลงสัตว์ ศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติและเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดที่เหมาะสม
 • ให้บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบเกี่ยวกับกีฏและสัตววิทยา รวมทั้งการเตือนภัยศัตรูพืช
 • ให้คำปรึกษา ประสานงาน และร่วมดำเนินงาน เกี่ยวกับงานวิจัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แบ่งงานภายในกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

 1. กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง
  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และจำแนก ด้านอนุกรมวิธานและชีววิทยา และนิเวศวิทยาของแมลงและดำเนินการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แมลง
 2. กลุ่มงานวิจัยปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ
  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี
 3. กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดประหยัดและปลอดภัย
 4. กลุ่มงานวิจัยสัตววิทยาการเกษตร
  ศึกษา ค้นคว้า วิจัยอนุกรมวิธาน ชีววิทยานิเวศวิทยาของสัตว์ศัตรูพืช และเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดที่เหมาะสม
 5. กลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม
  ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับไรศัตรูพืช ไรศัตรูผลิตผลทางการเกษตร ไรศัตรูธรรมชาติ และแมงมุม
กลุ่มวิจัยโรคพืช
Plant Pathology Research Group
ภารกิจหน้าที่

 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สำรวจ รวบรวม เฝ้าระวังและจำแนก เกี่ยวกับโรคพืชและเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดที่เหมาะสม
 • ให้บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบเกี่ยวกับโรคพืช และการเตือนภัยศัตรูพืช
 • ให้บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบเกี่ยวกับโรคพืช และการเตือนภัยศัตรูพืช

แบ่งงานภายในกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

 1. กลุ่มงานวิทยาไมโค
  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สำรวจ รวบรวม เฝ้าระวังและจำแนก เชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืช รวมทั้งเทคโนโลยีป้องกันและกำจัด
 2. กลุ่มงานไวรัสวิทยา
  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สำรวจ รวบรวม เฝ้าระวังและจำแนก เชื้อราไวรัส เชื้อไมโค-พลาสมา และเชื้อไวรอยด์ ที่เป็นสาเหตุโรคพืช รวมทั้งเทคโนโลยีป้องกันและกำจัด
 3. กลุ่มงานไส้เดือนฝอย
  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สำรวจ รวบรวม เฝ้าระวัง และจำแนก ไส้เดือนฝอยที่เป็นสาเหตุโรคพืชรวมทั้งเทคโนโลยีการป้องกันและกำจัด
 4. กลุ่มงานบักเตรีวิทยา
  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สำรวจ รวบรวม เฝ้าระวัง และจำแนก เชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุโรคพืช รวมทั้งเทคโนโลยีการป้องกันและกำจัด
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช
Plant Quarantine Research Group
ภารกิจหน้าที่
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สำรวจ รวบรวม และเฝ้าระวังศัตรูพืชที่เกี่ยวข้องกับการกักกันพืช รวมทั้งเทคโนโลยีการป้องกันและกำจัดที่เหมาะสม

 1. ให้บริการวิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช ควบคุมการกำจัดศัตรูพืช และออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเกี่ยวกับการกักกันพืชเพื่อการนำเข้าและส่งออก
 2. ให้คำปรึกษา ประสานงาน และร่วมดำเนินงาน เกี่ยวกับงานวิจัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แบ่งงานภายในกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

 1. กลุ่มงานวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชที่เกี่ยวกับแมลง สัตว์ศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช ของสินค้าเกษตรนำเข้าและกำหนดมาตรการกักันพืช รวมทั้งการดำเนิน
 • การเพื่อออกกฎระเบียบทางกักกันพืช และจัดทำข้อมูลเพื่อขอเปิดตลาดสินค้าเกษตรไปยังประเทศปลายทาง
 1. กลุ่มงานวินิจฉัยศัตรูพืชกักกัน
 • ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย การตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับศัตรูพืชที่มีความสำคัญทางกักกันพืชของสินค้าเกษตรที่นำเข้าและส่งออก
 • ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชตามกฎหมายด้านกักกันพืช
 1. กลุ่มงานกำจัดศัตรูพืชกักกัน
 • ศึกษา วิจัย ทดสอบวิธีการกำจัดศัตรูพืชเพื่อเป็นวิธีการกำจัดสัตรูพืชกักกันกับสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก
 1. กลุ่มงานเฝ้าระวังศัตรูพืชกักกัน
 • ศึกษา วิจัย สำรวจ เฝ้าระวัง ศัตรูพืชกักกันและศัตรูพืชที่ยังไม่ปรากฏพบในประเทศไทย
 • กำหนดมาตรการด้านการเฝ้าระวังศัตรูพืช
กลุ่มวิจัยวัชพืช
Weed Research Group
ภารกิจหน้าที่

 1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สำรวจ รวบรวม เฝ้าระวัง และจำแนก ด้านวิทยาการวัชพืชและเทคโนโลยีการป้องกันและกำจัดที่เหมาะสม
 2. ให้บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบเกี่ยวกับวัชพืชและเตือนศัตรูพืช
 3. ให้คำปรึกษา ประสานงาน และร่วมดำเนินงาน เกี่ยวกับงานวิจัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

กลุ่มบริหารศัตรูพืช
Plant
Pest Management Research Group ภารกิจหน้าที่

 1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สำรวจ รวบรวม เฝ้าระวัง และจำแนก ด้านวิทยาการวัชพืชและเทคโนดลยีการป้องกันและกำจัดที่เหมาะสม
 2. ให้บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบเกี่ยวกับวัชพืชและเตือนศัตรูพืช
 3. ให้คำปรึกษา ประสานงาน
 4. และร่วมดำเนินงาน เกี่ยวกับงานวิจัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มีกลุ่มสนับสนุนงานวิจัย 2 กลุ่ม

กลุ่มบริหารโครงการวิจัย
Research Project Management Group
ภารกิจหน้าที่

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์และจัดแผนงานวิจัย และประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารทั่วไป
General Administration Subdivisionภารกิจหน้าที่

ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป