ระบบข้อมูลทรัพยากรของกรมวิชาการเกษตร

ความเป็นมา 
      กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาทางด้านการเกษตร มีศูนย์วิจัยและศูนย์บริการวิชาการฯ ในพื้นที่ กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้การวิจัยทางด้านพืชและไหม ครอบคลุมสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และกระจายพืชพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร จึงได้พัฒนาระบบในการรวบรวม จัดการข้อมูลทรัพยากร โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ และให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ข้อมูลในระบบ 
      ข้อมูลในระบบเป็นส่วนที่จัดทำขึ้นใหม่จากการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลเดิม และข้อมูลที่ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่น เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลในระบบประกอบด้วย 
         1. ข้อมูลแผนที่ของศูนย์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร สำนักงานตลาดกลาง ด่านตรวจพืช มีรายละเอียดของแผนผังของที่ทำการ พื้นที่ทดลอง ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน การใช้ประโยชน์ งานวิจัย งานผลิตพันธุ์ 
         2. รายงานการแพร่ระบาดของศัตรูพืช 
         3. ฐานข้อมูลสภาพแวดล้อมทางการเกษตรจากหน่วยงาน เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

                 – ฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน
                – ชุดดิน
                – การใช้ประโยชน์ที่ดิน
                – ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
                – เขตชลประทาน
                – เขตการปกครอง
                – เส้นทางน้ำ
               – เส้นทางคมนาคม

                http://gmis.doa.go.th/doanew/

Skip to content