ข้าพเจ้า ยินยอมให้กรมวิชาการเกษตรรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในระบบ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

    ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ เช่น ข้อมูลชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล

2. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมใช้หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อใช้ประกอบการจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม รองรับผู้เข้าร่วมประชุม การสำรองห้องพัก การจัดทำแฟ้มลงลายมือชื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหารของผู้จัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง และการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมกลับไปยังผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

    กรมวิชาการเกษตรจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่า ซึ่งอาจมีกำหนดประมาณ 5 – 10 ปี หรือเกินกว่านั้นเท่าที่จำเป็น เช่น ตามอายุความที่กฎหมายกำหนดสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินคดี หรือเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่กำกับดูแล

4. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

    กรมวิชาการเกษตรจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลใด เว้นแต่ใช้ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในข้อ 2

    นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร กรมวิชาการเกษตร อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่กรมวิชาการเกษตรเก็บรวบรวมไว้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางติดต่อ : กองแผนงานและวิชาการโทร 0 2579 6535 ต่อ 195

Skip to content