สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

“สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ ปี 2564”

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

ระเบียบการเข้าประชุมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ ZOOM 

 

  1. เนื่องจากมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จึงขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา หน่วยงานละ 1 ท่าน 
  2. กดเข้าห้องประชุมที่ลิงก์ …. ได้ตั้งแต่ เวลา 08:30 – 09:00 น. เพื่อเข้าสู่ waiting room
  3. ระบุ หรือ เปลี่ยน Your name ในโปรแกรม Zoom ของท่านเป็นภาษาไทย ในรูปแบบ ชื่อย่อกระทรวงภาษาไทย ตามด้วยชื่อที่ท่านลงทะเบียน ไว้ เช่น “ดศ : สิงหา” เพื่อให้ผู้ดูแลห้อง (Host) รับทราบ และอนุญาตให้ท่านเข้าห้องประชุมได้อย่างถูกต้อง
  4. เมื่อเข้าร่วมห้องประชุมแล้ว ขอความร่วมมือปิดเสียงไมโครโฟน 🎤 ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ท่านสามารถเปิดกล้องวิดีโอของท่านระหว่างการประชุมได้
  5. กรณีท่านมีข้อคำถาม สามารถส่งข้อคำถามผ่านช่องสนทนา (Chat) ของโปรแกรม Zoom ได้ หรือ กดสัญลักษณ์ “ยกมือ” (Rise Hand) ด้วยก็ได้

หมายเหตุ การระบุตัวตน (Identification) และการยืนยันตัวตน (Authentication) เป็นไปตามระเบียบของคู่มือ มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดาวน์โหลด

 

 

Skip to content