1. Home
  2. »
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. »
  5. กรมวิชาการเกษตรมอบใบประกาศรับรองความสามารถห้องปฏิบ…

กรมวิชาการเกษตรมอบใบประกาศรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการภาคเอกชนมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด และ ซีด เทสท์ แล็บส์ เอเชีย จำกัด นำร่องผ่านการรับรอง

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตรให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพระดับสูงทางการเกษตร ร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างปลอดภัย สู่เป้าหมายความมั่นคงด้านอาหารในปี 2573 ตามนโยบายของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้เน้นย้ำนโยบายความมั่นคงอาหาร นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ความปลอดภัยทางอาหาร การค้าระหว่างประเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ สู่การเป็นผู้นำการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักเขตร้อนคุณภาพสูงของโลก (World Leader of Tropical Seeds) รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบศัตรูพืช (Seed Test Lab Accreditation Certification) โดยดึงสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร (Certified Laboratory) สู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการเติบโตของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์อย่างยั่งยืน สนับสนุนเป้าหมายการส่งออกเมล็ดพันธุ์ ให้มีมูลค่ามากกว่า 15,000 ล้านบาท/ปี
 
กรมวิชาการเกษตรได้ใช้นโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในแบบ “ตลาดนำการวิจัย” และ “ตลาดนำการผลิต” โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงสำหรับเกษตรกร อีกหนึ่งของแผนการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรคือ การผลักดันการรับรองห้องปฏิบัติการกำจัดตรวจสอบศัตรูพืชของบริษัทเอกชน ในการอำนวยความสะดวกในการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช เพื่อยืนยันว่าพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชที่ส่งออกจากประเทศไทยปราศจากศัตรูพืชและโรค และเป็นไปตามข้อกำหนดการนำเข้าของประเทศ/ภูมิภาคที่นำเข้า
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตรได้ออกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งต่อ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 มีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินความสามารถในการตรวจสอบศัตรูพืชของห้องปฏิบัติการ ซึ่งขณะนี้มีห้องปฏิบัติการภาคเอกชนที่ผ่านการยอมรับความสามารถในการตรวจสอบศัตรูพืชโดยกรมวิชาการเกษตรและออกหนังสือรับรองให้แล้ว 2 บริษัท คือ ห้องปฏิบัติการบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด และห้องปฏิบัติการบริษัท ซีด เทสท์ แล็บส์ เอเชีย จำกัด โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับความสามารถจะดำเนินการตรวจสอบศัตรูพืชตามขอบข่ายที่กำหนด เพื่อใช้ประกอบการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งต่อ
 
“วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นี้กรมวิชาการเกษตรได้มอบใบประกาศให้กับบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด และห้องปฏิบัติการบริษัท ซีด เทสท์ แล็บส์ เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการภาคเอกชนที่ผ่านการยอมรับความสามารถในการตรวจสอบสอบศัตรูพืชโดยกรมวิชาการเกษตรแล้ว และขณะนี้มีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินความสามารถในการตรวจสอบศัตรูพืชซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ (audit) อีก 2 บริษัท คือ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และบริษัท เจียไต๋ จำกัด รวมทั้งมียื่นมาเพิ่ม 1 บริษัท คือ บริษัท เอชเอ็ม.โคลส (ประเทศไทย) กำจัด ซึ่งกรมวิชาการเกษตรพร้อมที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ สู่การเป็นผู้นำการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักเขตร้อนคุณภาพสูงของโลก (World Leader of Tropical Seeds) รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบศัตรูพืช (Seed Test Lab Accreditation Certification)” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว
 

Related
Skip to content