การจัดงานแถลงผลงานด้านการวิจัยพัฒนา และประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ
กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564

ขอเชิญร่วมรับชมแถลงผลงานด้านการวิจัยพัฒนา
และประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ
กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564

วันที่ 29 – 30 กันยายน 2564 ดังนี้


กำหนดการ
การจัดงานแถลงผลงานด้านการวิจัยพัฒนา และประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ
กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564
วันที่ 29 – 30 กันยายน 2564
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร
และรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เวลา กิจกรรม
วันที่ 29 กันยายน 2564
ภาคเช้า
09.00 – 10.30 น. – พิธีเปิด
– มอบรางวัลพร้อมนำเสนอ Video Presentation
– มอบนโยบาย
โดย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

10.30 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่กับงานวิจัยและนวัตกรรม”
โดย ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย (ผลงาน/ผลความสำเร็จของหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา และผลงานวิจัยที่มีความพร้อมในการขยายผลสู่การใช้ประโยชน์

13.00-13.15 น. ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3
โดย นางสาวอัจฉรา จอมสง่าวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
       สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

13.15-13.30 น. นวัตกรรมเปลี่ยนวิถีการผลิตพืชสวน
โดย นายอำนวย อรรถลังรอง รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพืชผัก
       สถาบันวิจัยพืชสวน

13.30-13.45 น. ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวมาตรฐาน มอก.1428-2560
โดย นายเวียง อากรชี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น
       สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม

13.45-14.00 น.

ชีวิตวิถีใหม่กับงานวิจัยและนวัตกรรมอารักขาพืช
โดย นายพฤทธิชาติ ปุญกัณโท นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ
       สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

14.00-14.15 น. การพัฒนาชุดตรวจสอบธาตุอาหารรอง และเหล็กที่เป็นประโยชน์ในดินเพื่อจัดการดินและปุ๋ย
โดย นางสาวจรีรัตน์ กุศลวิริยะวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
       กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

14.15-14.30 น. ผลงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมสู่ผู้ใช้ประโยชน์ ปี 2564 สำนักวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีชีวภาพ
โดย นางปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
       สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

14.30-14.45 น. ถาม-ตอบ
14.45-15.00 น. ผลงานวิจัยและพัฒนาพืชหลังการเก็บเกี่ยว
โดย นายชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและ แปรรูปผลิตผลเกษตร
       นางสาวศุภมาศ กลิ่นขจร รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เกษตร

       กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร

15.00 – 15.15 น. พันธุ์พืชพร้อมใช้สู่การขยายผลได้จริงเชิงพาณิชย์และชุมชน
โดย นายวินัย สมประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองพันธุ์พืช
       สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

15.15 – 15.30 น. การออกแบบและพัฒนาระบบใบทะเบียน ใบอนุญาต และใบรับรอง นำเข้า ส่งออก นำผ่านพืช ผลิตผลพืช และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window : NSW สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ 2564
โดย นายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
       สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

15.30 – 15.45 น. มุ่งมั่นงานบริการ & พัฒนางานวิจัย
โดย นางสุภาภรณ์ เหลืองไพบูลย์ศรี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
       กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

15.45 – 16.00 น. การขอรับรองห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
โดย นางสาวนิราภรณ์ พรรณรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่
       กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

16.00 – 16.15 น. การปรับเปลี่ยนระบบงานยางบน NSW : ผลต่อชีวิตวิถีใหม่
โดย นางสาวพรทิพย์ ประกายมณีวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
       กองการยาง

16.15 – 16.30 น. กปร. กับงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอบรับ “ชีวิตวิถีใหม่กับงานวิจัยและ นวัตกรรม”
โดย นายธีรภัทร์ เข็มทอง ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
       กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

16.30 – 16.45 น. ถาม –  ตอบ

 

เวลา กิจกรรม
วันที่ 30 กันยายน 2564
ภาคเช้า (ผลงาน/ผลความสำเร็จของหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา และผลงานวิจัยที่มีความพร้อม ในการขยายผลสู่การใช้ประโยชน์)
08.30 – 08.45 น. เทคโนโลยีการผลิตพืชท้องถิ่นเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคเหนือตอนบน
โดย นางสาวประนอม ใจอ้าย รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคเหนือตอนบน)
       สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1

08.45 – 09.00 น. การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ฟ้าทะลายโจรสายพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตร
โดย นางสาวเกษร แช่มชื่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
       สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2

09.00 – 09.15 น. ชุมชนต้นแบบวิชาการเกษตร : นวัตกรรมการผลิตพืชปลอดภัยในพื้นที่ตำบลหนองโก จังหวัดขอนแก่น ตำบลฆ้องชัยพัฒนา จังหวัดกาฬสินธุ์ และตำบลน้าก่า จังหวัดนครพนม
โดย นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
       สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

09.15 – 09.30 น. เทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตรสู่มือเกษตรกรอีสานล่าง
โดย นางวราภรณ์ อุดมดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
       สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4

09.30-09.45 น. 1. การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงหลังนาที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคกลาง
2. การพัฒนาต้นแบบการผลิตขยายต้นพันธุ์ส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทปลอดโรคกรีนนิ่ง
3. การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชผักปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
โดย นายไชยา บุญเลิศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
       นางสาววารีรัตน์ สมประทุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
       นางสาวสุภัค กาญจนเกษร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
       สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

09.45 – 10.00 น. วิจัยและพัฒนาแก้ไขปัญหาการผลิตทุเรียนภาคตะวันออกให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออก
โดย นางสาวเครือวัลย์ ดาวงษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
       นายอลงกต อุทัยธนกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
       สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

10.00 – 10.15 น. การบูรณาการการผลิตมังคุดคุณภาพและปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อการส่งออก
โดย นางสาวกาญจนา ทองนะ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใต้ตอนบน)
       สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7

10.15 – 10.30 น. สวพ.8 2021 วิจัยและพัฒนาสร้างชุมชนเข้มแข็ง
โดย นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
       นางสาวสุวิมล วงศ์พลัง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
       สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8

10.30 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์ สร้างสุข ในการทำงาน”
โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์อธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7

12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย (พิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564)

13.30-13.45 น. กล่าวรายงาน
       โดย นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

13.45-14.30 น. รับชม VDO Presentation ของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2464

14.30-15.30 น. พิธีมอบโล่ผู้เกษียณอายุราชการ ผ่านระบบ Online
       ส่วนกลาง
       ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สวพ.1-8 สวร. สวส. สคว. กปผ. สวศ. กกย. และ กวม.
– ประธานกล่าวคำอวยพรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
       โดย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

15.30-16.00 น. ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวคำขอบคุณและแสดงความรู้สึก
       โดย นายอนันต์ อักษรศรี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
16.00 น. เป็นต้นไปประธานมอบดอกไม้ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ

แชท
Skip to content