1. Home
  2. »
  3. การเกษตรต่างประเทศ
  4. »
  5. การทดสอบภาษาอังกฤษ Devawonge Varopakarn Institute …

การทดสอบภาษาอังกฤษ Devawonge Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skill (DIFA TES)

สถาบันเกษตราธิการ สปกษ. แจ้งเรื่อง การขอออกใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ฉบับใหม่หรือขอเพิ่มเติมจะมีค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๑๐๐ บาท ตามประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์โรปการ

DIFA TES
Related
Skip to content