1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมวิชาการเ…

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นายสุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 3/2566  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร โดยมี กผง. และคณะผู้เชี่ยวชาญเข้ารวมประชุม เพื่อพิจารณาภาพรวมและให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ขอบเขต เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จของทิศทางงานวิจัยและแผนงานวิจัยกรมฯ ประจำปี 2568 – 2570 ภายใต้ 5 ทิศทางของกรมวิชาการเกษตร
 
#กรมวิชาการเกษตร #DOATOGETHER
#50ปีกรมวิชาการเกษตร
 
***************
Related
Skip to content