เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ครั้งที่ 4-2/2566 ณ มกอช. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings เพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (EMRLs) (มกษ. 9003-25xx) และการทบทวนมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องสารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRLs) (มกษ.9002-25xx)