1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราร…

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ครั้งที่1/2566

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นายสุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ครั้งที่1/2566 โดยมีนายวีระชัย ชุณหสุวรรณ ผู้อำนวยการกองการยาง นายพิพัฒน์ พิบูลย์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองการยาง และผ่านระบบ Zoom meeting
 
 
#กรมวิชาการเกษตร #DOATOGETHER
#50ปีกรมวิชาการเกษตร
 
***************
Related
แชท
Skip to content