1. Home
  2. »
  3. การเกษตรต่างประเทศ
  4. »
  5. การสำรวจข้าราชการที่มีความสนใจงานด้านการเกษตรต่างป…

การสำรวจข้าราชการที่มีความสนใจงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

  สกต. สป.กษ. แจ้งเรื่อง มีความประสงค์สำรวจข้าราชการที่มีความสนใจงานด้านการเกษตรต่างประเทศ เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาข้าราชการ ไปดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สังกัดกระทรวงพาณิชย์

Related
Skip to content