1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. การเข้าร่วมการประชุม 75th AIPH Annual Congress

การเข้าร่วมการประชุม 75th AIPH Annual Congress

เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมาย ดร.วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมการประชุม 75th AIPH Annual Congress พร้อมกับนายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมลงนามในสัญญาการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ.2569 ระดับ B พร้อมนำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในการยื่นประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2572 ระดับ A1 และในโอกาสนี้กรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH)ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญ AIPH General Meeting โดยประธานคณะกรรมการพืชสวนระหว่างประเทศ Mr. Leonardo Capitano และคณะกรรมการจากสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศเข้าร่วมประชุมตามวาระต่างๆที่กำหนด เช่น การรายงานผลการดำเนินงาน ร่างยุทธศาสตร์ของสมาคมปี พ.ศ. 2566-2569 ณ เมืองซุนชอน สาธารณรัฐเกาหลี

#กรมวิชาการเกษตร #DOATOGETHER

#50 ปี กรมวิชาการเกษตร

Related
Skip to content