1. Home
  2. »
  3. การเกษตรต่างประเทศ
  4. »
  5. ข่าวการตรวจพบเข็มในผลสตรอว์เบอร์รี่ของออสเตรเลีย

ข่าวการตรวจพบเข็มในผลสตรอว์เบอร์รี่ของออสเตรเลีย

สำนักการเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง แจ้งรายงานเหตุการณ์การตรวจพบเข็มเย็บผ้า ในสตรอว์เบอร์รีสดชองออสเตรเลีย และความคืบหน้าในการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและทรัยากรน้ำออสเตรเลีย

DAWR
Related
Skip to content