1. Home
  2. »
  3. หนังสือและเอกสารเผยแพร่
  4. »
  5. คู่มือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของกรมวิชากา…

คู่มือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของกรมวิชาการเกษตร

คู่มือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ขั้นตอนการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ และขั้นตอนการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในผลงานวิจัย ดาวน์โหลดเอกสาร

Related
Skip to content