ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด-ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่-เพิ่มเติม