1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ร่วม…

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับและติดตามการลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ได้รับมอบหมายจาก นางสาวเสริมสุข สลักเพชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมให้การต้อนรับและติดตามการลงพื้นที่ตรวจราชการของ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น สหกรณ์โคนมขอนแก่นจำกัด และเยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

Related
แชท
Skip to content