1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุม คณะอนุกรรมการและคณ…

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุม คณะอนุกรรมการและคณะทำงานจัดงาน Year End Seminar 2019 ครั้งที่ 3/2562

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการและคณะทำงานจัดงาน Year End Seminar 2019 ครั้งที่ 3/2562 เพื่อเตรียมข้อมูลในการจัดงาน Year End Seminar 2019 กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

Related
แชท
Skip to content