1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พบปะกลุ่มผู้ส่งออก และสมา…

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พบปะกลุ่มผู้ส่งออก และสมาคมชาวสวนลำไยจังหวัดจันทบุรี

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พบปะกลุ่มผู้ส่งออก และสมาคมชาวสวนลำไยจังหวัดจันทบุรี ในการประชุมชี้แจงข้อกำหนดตามหลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์และมาตรฐานโรงคัดบรรจุผลไม้ทั้งเปลือกเพื่อการผลิตและการส่งออกลำไยให้ได้คุณภาพในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมสำนักงานตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน. จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ร่วมพบปะ การอบรมชี้แจงนี้เพื่อให้ ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุและโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ผู้ส่งออกลำไยตลอดจนเกษตรกรชาวสวนลำไย และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ทำหน้าที่รมซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ผ่านการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและได้รับใบรับรองจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

Related
แชท
Skip to content