1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบ…

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร Smart Officer ของกรมวิชาการเกษตร ทีมผู้ช่วยนักวิจัย รุ่นที่ 11

  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร Smart Officer ของกรมวิชาการเกษตร ทีมผู้ช่วยนักวิจัย รุ่นที่ 11 สำหรับกลุ่มพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้และเข้าใจนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Thailand 4.0 การปฎิรูปภาคเกษตร สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่บทบาทภารกิจของหน่วยงาน ทำงานเป็นทีม ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ สื่อสาร ถ่ายทอด นำเสนอ และมีบุคลิกภาพที่ดีได้ ดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสร้างทีมผู้ช่วยนักวิจัย
ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Related
Skip to content