1. Home
  2. »
  3. การเกษตรต่างประเทศ
  4. »
  5. รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงญี่ปุ่น (MAF…

รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงญี่ปุ่น (MAFF) คนใหม่

สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง การปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่น รวมทั้งรัฐมนตรีคนใหม่ ของกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง (Ministy of Agriculture, Forest and Fisheries: MAFF)

Related
Skip to content