1. Home
  2. »
  3. การเกษตรต่างประเทศ
  4. »
  5. รายชื่องานแสดงสินค้าด้านอาหาร การเกษตร เทคโนโลยี แ…

รายชื่องานแสดงสินค้าด้านอาหาร การเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

  สำนักการเกษตรต่างประเทศ แจ้งรายชื่องานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารงานประชุมวิชาการ งานนิทรรศการด้านการเกษตร และเครื่องมือทางการเกษตร และงานแสดงนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการเกาตรที่น่าสนใจ ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Related
แชท
Skip to content