1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา

ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ ดร. ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของหนอนเจาะผลทุเรียน และแนวทางการป้องกันและการกำจัดหนอนเจาะผลทุเรียน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และความน่าเชื่อถือของผลผลิตของเกษตรกรไทย ที่จะส่งสินค้าไปถึงผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนแผนรองรับการแพร่ระบาดของหนอนเจาะผลทุเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง และแผนการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

#กรมวิชาการเกษตร #DOATOGETHER

#50 ปี กรมวิชาการเกษตร

Related
Skip to content