สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเค้กให้กับกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรและผู้ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ เข้ารับพระราชทาน ณ สำนักงานอธิบดีกรมวิชาการเกษตร อาคารฝึกอบรมด้านมาตรฐานการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565

***************