1. Home
  2. »
  3. การเกษตรต่างประเทศ
  4. »
  5. สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ประจำเดือนม…

สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

กผง. แจ้งเรื่อง ด้วยสำนักงานเกษตต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอส่งสรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒Janpan

Related
Skip to content