1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายการดำเนินของกระทรวง…

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายการดำเนินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมวิชาการเกษตรด้านเกษตรอินทรีย์

  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.เสริมสข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายการดำเนินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมวิชาการเกษตรด้านเกษตรอินทรีย์ โดยมีนายบุญธรรม ศรีหล้า ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร และนักวิชาการเกษตรบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์ของศูนย์ฯ ณห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Related
แชท
Skip to content