1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. การเข้าร่วมการสนทนาในโอกาสที่รองผู้อำนวยการใหญ่องค…

การเข้าร่วมการสนทนาในโอกาสที่รองผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้เข้าเยี่ยมคารวะ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้เข้าร่วมการสนทนาในโอกาสที่ Ms. Beth Bechdol รองผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว. กษ.) เพื่อแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ และหารือการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ FAO รมว. กษ. ได้เน้นถึงนโยบายสำคัญ ๆ ของนายกรัฐมนตรีในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร อาทิ เช่น การเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน การสร้างศักยภาพในการปรับตัวรองรับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการน้ำ ตลาดนำการผลิต การตลาดสำหรับสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ปศุสัตว์ และประมง และยินดีให้เป็น Knowledge Hub ในด้านต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์และสุขภาพสัตว์ และประมง โดยพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาค รมว. กษ. ได้ขอบคุณ FAO ที่ให้การสนับสนุนให้ประเทศไทยได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางการเกษตร แห่งแรกของประเทศไทย เรื่อง “การเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศพื้นที่ชุมชนน้ำทะเลน้อย” ที่จังหวัดพัทลุง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 Ms. Beth Bechdol ได้แสดงความยินดีกับ รมว. กษ. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุน FAO ในการดำเนินโครงการ/แผนงานในประเทศไทย และขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันในการประชุมสุดยอดระบบอาหารแห่งสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2564 (UN Food Systems Summit 2021) และการประชุม UN Food Systems Summit + 2 Stocktaking Moment เมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 รวมทั้งขอบคุณรัฐบาลไทยที่มีส่วนร่วม ในการเฉลิมฉลองวันดินโลกและการสนับสนุนรางวัลภูมิพลวันดินโลก และให้ความมั่นใจว่า ทาง FAO ยินดีที่จะสนับสนุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ FAO ต่อไปอย่างต่อเนื่อง Ms. Beth Bechdol ได้เชิญ รมว. กษ. เข้าร่วมงาน World Food Day ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงานใหญ่ FAO ที่ประเทศอิตาลี

#กรมวิชาการเกษตร #DOATOGETHER

#50 ปี กรมวิชาการเกษตร

Related
Skip to content