1. Home
  2. »
  3. ไม่มีหมวดหมู่
  4. »
  5. “โครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตรกร” เ…

“โครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตรกร” เฟส 3

ลดราคาเคมีเกษตรและปุ๋ยให้กับเกษตรกร ผ่านสถาบันเกษตรกรในราคาถูกกว่าท้องตลาด เกษตรกรสามารถตรวจสอบรายชื่อและราคา เคมีเกษตรและปุ๋ยที่เกษตรกรต้องการ ได้ทาง https://mart.dit.go.th

จากนั้นเกษตรกรแจ้งไปยังสถาบันเกษตกรที่สังกัดอยู่ เพื่อรวบรวมความต้องการปัจจัยการผลิตฯของสมาชิก แจ้งกลับมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด

ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 31 สิงหาคม 2565

Related
แชท
Skip to content