ทะเบียนรายชื่อห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยที่ได้รับการกำหนดเป็นห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร (ขอบข่ายที่ ๑) เพิ่มเติม

กรมวิชาการเกษตร แจ้ง […]