ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น

การประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ภายใต้ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน วัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ. 2551

ขอเชิญชวนนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตร หน่วยงานภายนอก และบุคคลที่มีความสนใจ เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการและรับฟังการบรรยายของกรมวิชาการเกษตร ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”

Skip to content