1. Home
  2. »
  3. ข่าวพระราชกรณียกิจ
  4. »
  5. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด…

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเกษตร “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” (Agritech and Innovation Moving Forward : From Local to Global) และพระราชทานถ้วยรางวัลการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ประจำปี 2566

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเกษตร “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” (Agritech and Innovation Moving Forward : From Local to Global) และพระราชทานถ้วยรางวัลการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ประจำปี 2566 ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 5 รายพระราชทานโล่รางวัลให้กับนักวิจัยดีเด่น และงานวิจัยดีเด่น จำนวน 4 รางวัล โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ทูลเกล้าถวาย ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงสายพันธุ์ไทย และชีวภัณฑ์แบคทีเรีย BS จำนวน 51 ชุด พร้อมถวายรถพ่นสารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช สำหรับใช้พ่นสารป้องกันศัตรูพืชในผัก ซึ่งเป็นงานวิจัยที่กรมวิชาการเกษตร ได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยมี บริษัทตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด นำต้นแบบไปผลิตจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ และถวายรายงานกิจกรรม กาแฟผ้าห่มปก มรดกสู่ผืนป่า กาแฟหนองห้า สร้างคน สร้างป่า พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน รวมทั้ง นิทรรศการการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในภาคเกษตร การผลิตกาแฟคาร์บอนต่ำ

สำหรับงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเกษตร “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” (Agritech and Innovation Moving Forward : From Local to Global) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคเอกชนและผู้ประกอบการในภาคการเกษตร รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาในการช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การทำเกษตรอัจริยะหรือเกษตรแม่นยำ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพลิกโฉมเกษตรไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรนั้นจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทยให้เป็นฐานการผลิตทางการเกษตรของโลกที่สำคัญต่อไป

#กรมวิชาการเกษตร#DOATOGETHER

#51ปี กรมวิชาการเกษตร

Related
แชท
Skip to content