1. Home
  2. »
  3. ข่าวพระราชกรณียกิจ
  4. »
  5. 10 ปีวันดินโลก สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย และภาค…

10 ปีวันดินโลก สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย คว้ารางวัล King Bhumibol World Soil Day Award 2023 จากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO/United Nations)

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในฐานะ นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย คว้าที่ 1 รางวัลระดับโลก “King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2566” ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations, UN) สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศ

​วันดินโลก 5 ธันวาคม องค์การสหประชาชาติ (United Nations) มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อถวายสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมมหาชนกาธิเบศอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน นำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร และประชาชน ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหาร และการขจัดความอดอยากหิวโหย

​ในโอกาสครบรอบ 10 ปีวันดินโลก นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปีนี้ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่เป็นแกนนำระดมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่าย ตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships to Achieve the Goal)

นายระพีภัทร์ ได้กล่าวว่า สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยได้ผนึกความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม มูลนิธิ ภาคเอกชน ภาคเกษตรกร อาทิ สมาคมดินโลก มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และภาคีเครือข่ายเกษตรกร เป็นต้น ร่วมจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เรื่องทรัพยากรดินในวันดินโลก ปี 2565 ภายใต้แนวคิด ”Soils, Where Food Begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” จนได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรด้านทรัพยากรดินจากทั่วโลกของสหประชาชาติ ให้เป็นผู้ชนะเลิศรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกที่ไทยร่วมกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 เพื่อกระตุ้นให้ทั่วโลกมีกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน นำไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหาร และการขจัดความหิวโหย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ผ่านการจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคมของทุกปี ด้วยผลงานชื่อ “Spirit of Soils, Spirit of Partnership” ที่แสดงพลังแห่งการบูรณาการ การดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิเช่น มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สมาคมดินโลก ภาคีเครือข่ายเกษตรกร ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย เป็นต้น ในการสร้างกิจกรรมปลูกจิตสำนึก “รักษ์ดิน” เห็นความสำคัญของทรัพยากรดินที่เป็นบ่อเกิดของอาหารและชีวิต กระตุ้นให้เกิดการปกป้อง ดูแลรักษาทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีสุขภาพดี สามารถผลิตอาหารหล่อเลี้ยงทุกชีวิตได้อย่างยั่งยืน เพราะทุกคนล้วนเป็นเจ้าของทรัพยากรดินร่วมกัน

นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันดินโลก 5 ธันวาคม องค์การสหประชาชาติ (United Nations) มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก ทำให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทินของ UN อย่างเป็นทางการ และประเทศสมาชิกทั่วโลก กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกทั่วโลกในทุกๆ ปี

โดยในปีนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2566 วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ในงานวันดินโลก ประจำปี 2566 ซึ่งงานดินโลกดังกล่าว ดำเนินการจัดโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมพัฒนาที่ดิน ในโอกาสนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมรับเสด็จด้วย

#กรมวิชาการเกษตร#DOATOGETHER

#51ปี กรมวิชาการเกษตร

Related
Skip to content