1. Home
  2. »
  3. ข่าวกิจกรรม
  4. »
  5. การประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการวิจัยด้านการเกษตร ค…

การประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการวิจัยด้านการเกษตร ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ นายสุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการวิจัยด้านการเกษตร ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร เวลา 09.30 – 16.30 น. โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช (นางณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล) ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ (นายสุริพัฒน์ ไทยเทศ) รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใต้ตอนล่าง) (น.ส.บุญณิศา ฆังคมณี) ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ (นางศศิญา ปานตั้น) และมี ผู้อำนวยการกลุ่มระบบวิจัย (น.ส.วิยวรรณ บุญทัน) ทำหน้าที่คณะทำงานและเลขานุการ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยที่หน่วยงานเสนอขอรับสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้การดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร (อธิบดีกรมวิชาการเกษตร : ประธาน) เพื่อพิจารณาอนุมัติสนับสนุนงบประมาณจากกรอบเงินรายได้งานวิจัย ปี 2567 ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาภาคเกษตรเร่งด่วนและขยายผลงานวิจัยตอบสนองนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” เช่น การศึกษาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบรวดเร็วเพื่อผลิตมะพร้าวพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตร การใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร การผลิตและการนำไปใช้ประโยชน์ถ่านชีวภาพจากเศษซากข้าวโพดและผักตบชวาเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและฝุ่น PM 2.5 ทั้งนี้ยังได้เชิญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนิติการ (นายแสนศักดิ์ เหลืองเกื้อกูลชัย) ผู้อำนวยการกองคลัง (นางเพลิน สิริวีระพันธุ์) และผู้อำนวยการกลุ่มของกองคลัง เข้าร่วมให้ข้อมูล/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

#กรมวิชาการเกษตร#DOATOGETHER

#51ปี กรมวิชาการเกษตร

Related
Skip to content