1. Home
  2. »
  3. ข่าวกิจกรรม
  4. »
  5. การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของนายกรัฐมนต…

การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 นางศศิญา ปานตั้น ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง 2 ท่าน และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย และแพร่ ) ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2567 โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมการสนับสนุนการตรวจราชการและการประชุมให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยที่ประชุมมอบหมายหน่วยงานจัดทำข้อมูลสนับสนุนในแต่ละจุดที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายรองอธิบดี เป็นผู้แทนหน่วยงานในการรับเรื่องร้องเรียนและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ ศูนย์ดำรงธรรม จ.พะเยา ในช่วงระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ รวมถึงมอบหมายหน่วยงานเสนอความเห็นต่อประเด็นข้อเสนอการเกษตรของโครงการที่เสนอโดยกลุ่มจังหวัด/จังหวัด เพื่อส่งให้สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป

Related
แชท
Skip to content