1. Home
  2. »
  3. ข่าวกิจกรรม
  4. »
  5. การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมฯ ครั้งท…

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมฯ ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้มอบหมาย ดร.สุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมฯ ครั้งที่ 2/2567 คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย คณะผู้เชี่ยวชาญกรมวิชาการเกษตร และกองแผนงานและวิชาการฝ่ายเลขานุการ รวมทั้งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ สายงานสนับสนุนร่วมให้ข้อเสนอแนะ ในการพิจารณารายละเอียดแนวทางการพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการวิจัย ปี 2568 และข้อเสนองานวิจัย ส่ง สกสว. ปี 2569 และการรายงานผลการดำเนินงานในส่วนของการติดตามประเมินผลแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สกสว. ตามขั้นตอนระบบวิจัยกรมฯ รวมถึงการพิจารณาการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลองค์ความรู้รายพืชตลอดห่วงโซ่การผลิต ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

Related
แชท
Skip to content