1. Home
  2. »
  3. ข่าวกิจกรรม
  4. »
  5. การประชุมคณะทำงานด้านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ วิชา…

การประชุมคณะทำงานด้านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ วิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) มอบหมายให้ นายสุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ วิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ๕01 ชั้น ๕ กรมวิชาการเกษตร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings โดยที่ประชุมพิจารณาเรื่องรายชื่อพันธุ์ไม้จัดตามสัดส่วนการใช้พื้นที่ (ZONING) ที่จะจัดแสดงในงาน มหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ซึ่งจัดแบ่งเป็นพันธุ์ไม้ดังนี้ พันธุ์ไม้ที่แสดงในส่วนโครงการพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่ พันธุ์ไม้ในส่วนแสดงสวนไทยนอกอาคารโดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ใหญ่พืชเศรษฐกิจอื่นๆ กลุ่มที่ 2 พืชผัก เห็ด สมุนไพร กล้วยไม้ ไม้ดอก กลุ่มที่ 3 บัวและพืชชุ่มน้ำ และมีการพิจารณาถึงรายละเอียดการจัดทำโรงเรือนปลูกพืช เช่น โรงเรือนระบบปิด โรงเรือนแบบต่างๆ หรืออาคารแสดงชั่วคราว

#กรมวิชาการเกษตร#DOATOGETHER

#51ปี กรมวิชาการเกษตร

Related
Skip to content