1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ต่างประเทศ และกิ…

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ต่างประเทศ และกิจกรรม ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ต่างประเทศ และกิจกรรม ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings โดยมีนางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นเลขานุการในการประชุม โดยที่ประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพิจารณาทบทวนงบประมาณ ด้านวิชาการ ต่างประเทศ กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ ของโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569

#กรมวิชาการเกษตร#DOATOGETHER

#51ปี กรมวิชาการเกษตร

Related
Skip to content