1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านก…

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและนางศศิญา ปานตั้น ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ นายธีรวุฒิ​ ชุติ​นันท​กุล นักวิชาการ​เกษตร​ชำนาญ​การ​ และนายประภาส ทรงหงษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ในที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน การกำหนดโครงการสร้างแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระบบติดตามแผนผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (MIPP) ระยะที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานและงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนการดำเนินงานและกรอบงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน จากนั้น ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) กรอบแผนการดำเนินงานและกรอบงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และร่วมกันพิจารณาในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

#กรมวิชาการเกษตร#DOATOGETHER

#51ปี กรมวิชาการเกษตร

Related
Skip to content